தினம் ஒரு திருக்குறள்
பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.
எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒருத் தன்மையானதே, ஆயினும் செய்கின்ற தொழில்களின் உயர்வு தாழ்வு வேறுபாடுகளால் சிறப்பியல்பு ஒத்திருப்பதில்லை.
குறள் 972: அதிகாரம் :97,குடியியல் - பெருமை

Japan
S. L. V. Moorth...
Price: USD 6.50
Bodhidharma
Sixthense Publi...
Price: USD 9.00
Ki.Mu.Ki.Pi
Madhan
Price: USD 7.50© 2011. Triesten Technologies LLC.
Paypal