/**/தினம் ஒரு திருக்குறள்
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.
நெஞ்சமலரில் கருத்தால் நிலைத்தவரின் மாட்சிமையுடைய தாளினைச் சேர்ந்தவர் உலகில் நிலைத்திருப்பார்.
நன்றி - திரு.பசுபதி தன்ராஜ்

Ki.Mu.Ki.Pi
Madhan
Price: USD 7.50
Please Indha Puthagathai Vaangatheenga
Gopinath(Neeya ...
Price: USD 3.50
Japan
S. L. V. Moorth...
Price: USD 6.50© 2011. Triesten Technologies LLC.
Paypal