/**/தினம் ஒரு திருக்குறள்
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.
நெஞ்சமலரில் கருத்தால் நிலைத்தவரின் மாட்சிமையுடைய தாளினைச் சேர்ந்தவர் உலகில் நிலைத்திருப்பார்.
நன்றி - திரு.பசுபதி தன்ராஜ்

Please Indha Puthagathai Vaangatheenga
Gopinath(Neeya ...
Price: USD 3.50
Asaiyum Padam
S.J.Rajkumar
Price: USD 11.50
Bodhidharma
Sixthense Publi...
Price: USD 11.10© 2011. Triesten Technologies LLC.
Paypal
Hopes2290.com